A A A

Rok 2017 był rokiem inwestycji i dalszego rozwoju. To przede wszystkim Inwestycje wpływają na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, podnosząc atrakcyjność naszej gminy.

W 2017 r. w Gminie Słomniki na inwestycje wydano ok. 10 mln 109 tys. zł.

Z roku na rok wzrasta kwota środków zewnętrznych pozyskiwanych  na projekty gminne.

Na realizację inwestycji pozyskano środki zewnętrzne z:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
 • Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W 2017 r. złożono 15 wniosków dofinansowujących projekty inwestycyjne na łączną kwotę ponad 29 mln zł. W obecnym czasie dofinansowanie uzyskało 10 wniosków na łączną kwotę ok. 10 mln 900 tys. zł, które będą realizowane w 2018 r. i kolejnych latach.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2017 r.  dofinansowane  ze środków zewnętrznych:

 • Przebudowa drogi 2161K Kocmyrzów – Słomniki
 • Realizacja III i IV etapu budowy Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach
 • Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Miłocice i Wesoła
 • Remont i termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu
 • Remont i termomodernizacja remizy OSP w Prandocinie   

W 2017 r. uzyskano środki unijne na następujące projekty:

 • Budowa drogi gminnej przez Strefę Aktywności Gospodarczej w Wężerowie
 • Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Słomniki” w Słomnikach
 • Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Słomniki Miasto” w Słomnikach
 • Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Niedźwiedź” w Niedźwiedziu
 • Aktywne Słomniki – utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży
 • Budowa kąpieliska wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego stawu w miejscowości Januszowice
 • Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców
 • Tereny rekreacji i wypoczynku nad rzeką Szreniawą w Słomnikach
 • Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
 • Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa.
 • Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa

Trwa realizacja projektu „Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Słomniki – poprawa jakości działania i obsługi mieszkańców dofinansowany z Funduszy Europejskich”. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania usług informatycznych w realizacji spraw o charakterze publicznym w naszej gminie. Dofinansowanie za środków unijnych wynosi 349 719, 75 zł.

 Wykres: wydatki inwestycyjne

Poprawa stanu dróg w gminie Słomniki

W 2017 r. na budowę i modernizację dróg wydano ok. 3 mln 400 tys. zł . Dwie najważniejsze inwestycje drogowe dofinansowane ze środków zewnętrznych to: przebudowa drogi Słomniki–Kocmyrzów oraz budowa chodników przy drodze 773 Miłocice–Wesoła.

Wykaz inwestycji drogowych przeprowadzonych w 2017 r.

 

Drogi powiatowe: przebudowa drogi 2161K Kocmyrzów – Słomniki

Drogi gminne: Muniakowice nr 601764K przez wieś, Niedźwiedź nr 601770K od starej remizy, Trątnowice nr 601770K przez wąwóz, Słomniki, ul. 3-go Maja, Szczepanowice–Skrzeszowice nr 601773K

Drogi rolnicze: Orłów – Smroków stacja PKP, Polanowice (do p. Kupczyka), Wężerów górny droga boczna (do p. Smacha)

Chodniki: budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Miłocice i Wesoła – etap I, Słomniki: ul. Wyspiańskiego, ul. Kasprowicza, ul. Rydla, ul. Mickiewicza.

Parkingi: plac manewrowy przy OSP Kacice, parking przy OSP Prandocin, parking wraz z dojazdem do działki  nr 198 w Prandocinie, wyłożenie kamieniem parkingu w Waganowicach przy szkole, wydłużenie parkingu w Smrokowie przy stacji PKP.

Nowe przystanki autobusowe: 9 w miejscowościach Ratajów, Niedźwiedź, Polanowice.

Pod koniec 2017 r. rozstrzygnięto przetarg na przebudowę następujących dróg: Zagaje Smrokowskie (do p. Gajosa), Januszowice (koło p. Kądzieli), Januszowice (koło p. Kwietnia), Słomniki, ul. Niecała boczna, Miłocice koło źródełka za mostem.

Rozstrzygnięto przetarg na odcinek S7 Widoma-Szczepanowice. Wybrana została firma Mota-Engil Central Europe S.A. Czas realizacji to ok. 40 miesięcy. Koszt inwestycji wynosi ponad 508 mln 135 tys. zł.

Oświetlenie

W 2017 r. powstało łącznie 449 m linii oświetleniowej za łączną kwotę za łączną kwotę 51 tys. zł.
 • Dobudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Kolejowej w Słomnikach na istniejących słupach
 • Montaż oświetlenia zewnętrznego na kompleksie sportowym Słomniczanka w Prandocinie Wysiołku po istniejących słupach
 • Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Zagaje Smrokowskie
 • Dobudowa lampy oświetlenia ulicznego w Słomnikach ul. Niecała
 • Wykonanie dobudowy lamp oświetleniowych przy przejściach dla pieszych w Słomnikach ulica Proszowska oraz ul. Kościuszki
 • Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w m. Kępa
 • Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Orłów
 • Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy ul. Słowackiego w m. Słomniki
 • Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy ul. Norwida w m. Słomniki
 • Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy w miejscowości Zaborze

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Na zadania wodno-kanalizacyjne w 2017 r. wydano ogółem 1 mln 200 zł.

Najważniejsze inwestycje wodno-kanalizacyjne:

 • Modernizacja przepompowni w Polanowicach
 • Budowa kanalizacji ul. Bema
 • Remont wodociągu w m. Prandocin Iły
 • Rozdzielnia prądowa baza Kacice
 • Remont komory redukcyjnej na wodociągu Czechy
 • Montaż lampy UV na ujęciu Kępa
 • Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach

Inne inwestycje, w tym kubaturowe

W 2017 r. dokonano termomodernizacji kolejnych 4 budynków użyteczności publicznej za łączną kwotę ok. 778 690 zł, dzięki czemu już ponad 90% obiektów gminnych zostało ztermomodernizowanych.

Najważniejsze inwestycje kubaturowe 2017 r.

 • Realizacja III i IV etapu budowy Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach
 • Remont i termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu
 • Remont i termomodernizacja remizy OSP w Prandocinie
 • Remont i termomodernizacja budynku socjalnego w Słomnikach
 • Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czechach
Nad rzeką Młynówką w Słomnikach powstał skwer rekreacyjno-spacerowy dla mieszkańców, w centrum którego umieszczono stare koło młyńskie – pozostałość po nieistniejącym już młynie. Koszt inwestycji wyniósł 112 396,73 zł.

Inwestycje poprawiające infrastrukturę sportowo-rekreacyjną

 • Montaż piłkochwytów na boisku w Janikowicach
 • Wymiana piłkochwytów na Orliku Słomniczanka
 • Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Słomnikach na osiedlu przy ul. Słonecznej
 • Zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Trątnowicach
 • Wykonanie dachu na wiacie w Janikowicach
 • Wykonanie wjazdu do stadionu w Prandocinie
 • Montaż i malowanie słupków do siatkówki w Kępie
 • Malowanie bramek na boisku w Muniakowicach
 • Naprawa ogrodzenia przy placach zabaw w Słomnikach (ul. Rzeźnicza i os. Proszowska)
 • Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Polanowicach
 • Wykonanie ogrodzenia oraz modernizacja placu zabaw w Słomnikach
 • Wykonanie ogrodzenia przy KS Niedźwiedź

 

Walka o czyste powietrze

125 gospodarstw domowych wymieniło źródła ogrzewania w ramach dofinansowania z programu PONE Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę prawie 1 mln zł.

Konsekwentnie walczymy o to, czym wszyscy oddychamy. W 2017 r. podjęte zostało szereg działań, których celem jest poprawa jakości powietrza.

 • Program LIFE, w jego ramach działa ekodoradca, którą jest pani Magdalena Gzyl; jej podstawowe działania to: koordynacja projektów dofinansowujących wymianę źródeł ogrzewania, edukacja i pomoc mieszkańcom w działaniach związanych z ochroną powietrza, kontrole palenisk domowych, inwentaryzacja źródeł ogrzewania.
 • Program wymiany pieców WFOŚ – PONE – wymieniono 125 pieców
 • Montaż 7 pyłomierzy monitorujących stan zanieczyszczenia powietrza
 • Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w Gminie Słomniki
 • Kontrola pieców i palenisk w budynkach indywidualnych
 • O odnawialnych źródłach energii i nowoczesnych piecach można było po raz kolejny porozmawiać z ekspertami podczas Małopolskiego Festiwalu Innowacji w Słomnikach „Mój dom moje oszczędności”
 • Rozdaliśmy ponad 100 krzewów i roślin w zamian za odpady podczas Pikniku ekologicznego „Ekologia jest trendy”

 

Działania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej:

 • Zakup nowego samochodu pożarniczego marki VOLVO dla OSP Miłocice
 • Zakup samochodu pożarniczego marki RENAULT dla OSP Prandocin
 • Przekazanie samochodu pożarniczego marki STEIER dla OSP Kacice
 • Montaż bramy garażowej w OSP Iły
 • Zakup kompletnego systemu selektywnego wybierania wraz z montażem dla OSP Trątnowice w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”
 • Zakup pilarki ratowniczej dla OSP Niedźwiedź w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”
 • Zakup 3 kompletnych mundurów bojowych w ramach programu „Bezpieczny Strażak” z przeznaczeniem dla OSP Iły
 • Gminne zawody sportowo – pożarnicze w Muniakowicach
 • Ćwiczenia ewakuacyjne jednostek OSP na obiektach szkolnych w Słomnikach
 • Młodzieżowe zawody pożarnicze powiatu krakowskiego w Nawojowej Górze – dziewczęta i chłopcy OSP Waganowice

Rozwój szkolnictwa w naszej gminie

W 2017 r. łącznie wydano ok. 21 mln 600 tys. zł na działania oświatowe w Gminie Słomniki. W efekcie takich nakładów finansowych na oświatę nastąpiła dalsza poprawa stanu technicznego przedszkoli i szkół, a tym samym stanu ich bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprawia się stan bazy dydaktyczno-materialnej przedszkoli i szkół, co wpływa na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć dydaktycznych, ułatwia przyswajanie wiedzy, rozwija zainteresowania, wzbogaca ofertę edukacyjną oraz wpływa na doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.

W 2017 r. powstały dwa oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Kacicach oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach; utworzono łącznie 42 nowe miejsca dla 3-, 4- i 5-latków.

Pomoc społeczna w gminie Słomniki

Program 500 plus

W 2017 r. liczba rodzin korzystających z programu 500 plus wyniosła 1154. Liczba dzieci, którym przyznano świadczenia – 1715. Wypłacono środki na łączną kwotę 9 mln zł.

Podpisano umowę w sprawie utworzenia w Słomnikach placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  w ramach projektu „Aktywne Słomniki” współfinansowanego ze środków zewnętrznych.

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

195 dzieci zamieszkałych w gminie Słomniki skorzystało z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dofinansowano dla nich obiady w placówkach szkolnych za łączną kwotę 112,883 zł.

W ramach rządowego  Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014–2020” wydano 768 paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących.

Konferencje, spotkania, wyróżnienia, wydarzenia  2017 r.

Naukowcy z Państwowego Instytutu Geologicznego utworzyli w Muniakowicach stanowisko badawcze, w którym będą systematycznie monitorować jakość wód podziemnych.

W 2017 r. Gmina Słomniki awansowała o 243 pozycji w rankingu „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2016” opiniotwórczego magazynu „Wspólnota” i obecnie zajmuje 146 miejsce spośród 575 jednostek JST w tej kategorii.

Dzięki efektywnej współpracy z mieszkańcami:

 • rozpoczęto projekt scalenia gruntów przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach.
 • przeprowadzono konsultacje społeczne, dzięki którym dokonano zmiany ulic w Słomnikach
 • zebrano pomysły mieszkańców w sprawie Planu Mobilności dla Gminy Słomniki
 • Urząd Miejski w Słomnikach wspiera mieszkańców w staraniach o rozwój sieci gazowej w naszej gminie.
Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa spotkali się z mieszkańcami gminy Słomniki, by rozmawiać o rozbudowie sieci gazowej. Władze Gminy aktywnie wspierają działania zmierzające do rozwoju sieci gazowej na terenie naszej gminy, m.in. pośrednicząc w składaniu wniosków o określenie warunków przyłącza gazowego.

Gmina Słomniki znalazła się w finalnej 10-tce spośród ponad 200 kandydatów w Plebiscycie „Edukacyjna Gmina Małopolski 2017”. Docenione zostały działania dotyczące edukacji ekologicznej: projekt „Promocja gospodarstw ekologicznych i nowych odmian roślin w rolnictwie” oraz Małopolski Festiwal Innowacji w Słomnikach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach Grzegorz Płażek zajął drugie miejsce w ogólnopolskich wyborach Chłopa Roku, które odbyły się w Racławicach.

Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel uczestniczył wraz z Marszałkami Województwa Małopolskiego w specjalnej konferencji w Krakowie podsumowującej projekt LIFE. Burmistrz Knafel mówił o długofalowych działaniach pozwalających skutecznie walczyć z zanieczyszczonym powietrzem.

Gmina Słomniki prezentowała swoje doświadczenia w budowaniu obiektów użyteczności publicznej metodą pasywną na Międzynarodowych Targach Budownictwa Budma.

Czytelnicy „Gazety Krakowskiej” docenili działania Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla za działania na rzecz rozwoju Gminy Słomniki  nadając mu tytuł „Osobowości Roku 2016”.

Gmina Słomniki jako lider budownictwa pasywnego w Polsce gościła na Światowym FORUM Budownictwa Pasywnego w Wiedniu.

Gmina Słomniki reprezentowała małopolskie gminy z okazji 25-lecia Programu Life podczas uroczystego zjazdu w Brukseli.

Gościliśmy wiele delegacji zainteresowanych budowaniem w technologii pasywnej, m.in. 11-osobową delegacje samorządowców z Obwodu Lwowskiego na Ukrainie.

Mieszkańcy, eksperci i Burmistrz Gminy Słomniki dyskutowali na temat ociepleń budynków mieszkalnych, kosztów i programów dofinansowujących termomodernizację w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach.

Odbyły się 2 debaty z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, policjantów z Komisariatu w Słomnikach oraz mieszkańców na temat nowej mapy zagrożeń.

Podczas 3 konferencji dla rolników połączonych z wyjazdami studyjnymi rolnicy dyskutowali o żywności ekologicznej, agroturystyce i nowych odmianach roślin w ramach projektu „Promocja gospodarstw ekologicznych i nowych odmian roślin w rolnictwie” dofinansowanego przez Krajową sieć Obszarów Wiejskich. 

Zobacz także Informację Burmistrza Gminy Słomniki z działalności w 2017 roku, kliknij – tutaj.